Shakespearovy sonety II / výška 30 cm

Shakespearovy sonety II / výška 30 cm